Algemene leveringsvoorwaarden

Wederzijds vertrouwen is voor mij een vanzelfsprekend uitgangspunt in de samenwerking. Daarnaast hanteer ik ook algemene leveringsvoorwaarden. Die bieden duidelijkheid en zekerheid over de afspraken op basis waarvan we met elkaar in zee gaan. Ze horen bij de offerte of overeenkomst die je van mij ontvangt. Ga je akkoord met mijn offerte, dan ga je er ook mee akkoord dat deze voorwaarden hierop van toepassing zijn.

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de opdrachtovereenkomst tussen Hansje Huson Tekst & Communicatie (hierna genoemd: leverancier) en de opdrachtgever (hierna genoemd: opdrachtgever) tenzij in de opdrachtovereenkomst uitdrukkelijk van deze voorwaarden wordt afgeweken. Afwijkingen gelden alleen als deze door leverancier schriftelijk zijn geakkordeerd en gelden alleen voor de punten waarop wordt afgeweken. De overige voorwaarden blijven van kracht.

Kwaliteit
1. De leverancier verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de opdracht en de voorafgaande toelichting (briefing). Nederlandstalige teksten is in de voorkeurspelling geschreven.

Geheimhouding
2. De leverancier en de opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de overeenkomst.
Leverancier deelt dergelijke vertrouwelijke informatie alleen met derden als opdrachtgever daar toestemming voor geeft, of wanneer leverancier volgens de wet verplicht is informatie te delen, of wanneer de informatie al publiekelijk bekend is.

Concepttekst en eenmalige herziening
3. Indien de levering een tekst bevat, heeft de offerte betrekking op levering van de concepttekst en eventueel een eenmalige herziening na overleg met de opdrachtgever. Een ingrijpende herziening, meerdere herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen. Deze zullen apart in rekening worden gebracht, tenzij hierover vooraf andere afspraken zijn gemaakt. Ook bij andere leveringen is in principe één herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet anders overeengekomen.

Tussentijdse wijziging van de opdracht
4. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging uitgebreid wordt, is sprake van een aanvullende opdracht. De aanvullende opdracht wordt vastgelegd in een aanvullende opdrachtbevestiging of wordt op verzoek eerst apart geoffreerd.

5. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is de leverancier niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Hij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

6. Ingeval van overmacht bij de leverancier zal deze daarvan onverwijld mededeling doen of laten doen aan de opdrachtgever. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van de leverancier opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende twee maanden niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. De opdrachtgever heeft de verplichting om van de leverancier het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en hem dat gedeelte te betalen. Dit geldt niet als het uitgevoerde gedeelte geen zelfstandige waarde heeft.

Offerte en offertekosten
7. Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien het eerste gesprek verder gaat dan een presentatie van de leverancier en een kennismaking met het gevraagde werk, bijvoorbeeld omdat de presentatie overgaat in een werkbespreking en al direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen, dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Stelt de opdrachtgever prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het afgesproken uurtarief.

8. Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor één maand. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Deze geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen maar niet langer dan twee maanden. De kosten van omvangrijke offertes kunnen in rekening worden gebracht. Als een omvangrijke offerte geldt die, waarvoor in totaal meer dan drie uur werk moet worden verricht inclusief de mondelinge toelichting op de offerte. De in offertes geleverde voorstellen blijven eigendom van leverancier en worden tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van artikel 162, Boek 6, van het Burgerlijk Wetboek, ook al zou de opdrachtgever voor het uitbrengen van de offerte betalen. Publicatierechten worden met deze betaling dus niet overgedragen.

Opdracht en opdrachtbevestiging
9. In de offerte of in de opdrachtbevestiging wordt de opdracht kort omschreven en wordt aangegeven:·

 • het doel van de opdracht, het gebruiksdoel van de tekst of dienst, de eisen van de opdrachtgever en de omvang van het werk;
 • in hoeverre medewerking van de opdrachtgever vereist is en wat zijn inbreng is;
 • welke materialen en gegevens de opdrachtgever aanlevert, en binnen welke termijn;
 • wie de tekst goedkeurt en binnen welke tijd;
 • in wiens opdracht en voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd;
 • de wijze waarop de tekst of dienst wordt aangeleverd;
 • de uiterste aanlevertermijnen en de tijd voor de standaardherziening van de definitieve tekst of dienst.

De offerte vermeldt ook bijkomende werkzaamheden, zoals:

 • research,
 • conceptontwikkeling,
 • eindredactie,
 • correctie van zet- en/of drukproeven of van opgemaakte bestanden,
 • beeldresearch, begeleiden van illustraties en/of fotografie,
 • vormgeving, begeleiding van drukwerk en afwerking,
 • vertalingen.

Er is sprake van een overeenkomst als opdrachtgever schriftelijk akkoord geeft op de offerte en leverancier de opdracht heeft bevestigd. Dit kan per post of mail. Als opdrachtgever dit schriftelijke akkoord nog niet aan leverancier heeft gegeven, maar al wel meewerkt aan de uitvoering van de opdracht, of ermee instemt dat leverancier met de werkzaamheden start, of al een aanbetaling doet, dan geldt dit als akkoord namens opdrachtgever en is de overeenkomst hierdoor tot stand gekomen.

Inschakelen van derden

10. In overleg met opdrachtgever kan leverancier een of meer derden inschakelen om de opdracht uit te voeren. Leverancier is daarbij intermediair. Deze derden factureren hun producten of diensten rechtstreeks aan opdrachtgever die daarvoor ontheffing verleent voor de in artikel 2 genoemde geheimhouding. Leveringen van derden zoals bijvoorbeeld vormgevers, fotografen, illustratoren of drukkers die door leverancier voor de opdracht zijn ingeschakeld, vinden plaats onder de algemene leveringsvoorwaarden van deze derden.
Leverancier brengt de met het inschakelen en instrueren van derden en met het begeleiden van door hen verrichte werkzaamheden gemoeide tijd aan opdrachtgever in rekening. Als opdrachtgever het werk van derden om enige reden afkeurt is dat niet van invloed op de nakoming van de opdrachtovereenkomst tussen leverancier en opdrachtgever. De verplichtingen van opdrachtgever jegens leverancier blijven onverminderd van kracht.

Vrijwaring
11. De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart de leverancier tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de leverancier.

Aansprakelijkheid
12. De leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de leverancier. Voor het geval wordt geoordeeld dat de leverancier geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat de leverancier jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.

Auteursrechten
13. Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij de leverancier.

14. De leverancier van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet verleent bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. De herpublicatie in het overeengekomen medium, de publicatie in enig ander medium en ieder ander gebruik dan overeengekomen is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de leverancier. De leverancier kan voor de toestemming een vergoeding vragen.

15. Na de exclusieve licentieverlening als bedoeld in artikel 14 behoudt de leverancier zijn auteursrechtelijke bevoegdheden.

16. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. De opdrachtgever moet deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht ter kennis van de leverancier brengen en de leverancier moet deze bezwaren aanvaarden. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. De leverancier kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

17. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van de leverancier krijgt, kan hij op grond van de Auteurswet het gebruik van zijn tekst verbieden. In dat geval is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

18. Bij auteursrechtelijk beschermd werk dat aan de overheid wordt geleverd dient de opdrachtgever bij publicatie altijd het auteursrechtelijk voorbehoud te maken zoals bedoeld in art. 15b van de Auteurswet. Onder de toepassing van dit artikel valt zowel de publicatie door als in naam van de overheid.

19. Bij inbreuk op het auteursrecht is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van de leverancier wordt onder meer beschouwd:

 • hergebruik van zijn werk zonder toestemming;
 • publicatie in enig ander medium dan overeengekomen;
 • aantasting van zijn werk;
 • publicatie zonder naamsvermelding.

20. De bepalingen van artikel 13 tot en met artikel 19 hebben ook betrekking op teksten die de leverancier van derden betrekt. De leverancier garandeert daarbij de opdrachtgever dat hij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.

Betaling

21. Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan de leverancier betaling in termijnen verlangen. De betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever de geleverde teksten niet gebruikt.

De betalingstermijn van de factuur is dertig dagen na factuurdatum. Bij betalingen later dan dertig dagen na de factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die dertig dagen na de factuurdatum ligt. Hiervoor is geen aparte ingebrekestelling nodig. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 200 euro.

Geschillen
22. Op elke overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld te schikken, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de leverancier.

Herzien en geldig vanaf 1 januari 2021
Leiden, december 2020

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn gebaseerd op de voorwaarden zoals geformuleerd door Tekstnet, de beroepsvereniging van tekstschrijvers.

Hansje Huson Tekst & Communicatie
Fuchsiadal 9, 2317 HP Leiden

Hansje Huson Tekst & Communicatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27333710.

Schuiven naar boven